Samenwerkingspartner van

PDF Print
1. Inschrijving:
Inschrijving geschiedt na het invullen en ondertekenen van het door Olympia verstrekte inschrijfformulier. De inschrijving is voor onbepaalde tijd. De initiële betaling dient binnen 10 dagen na het inleveren van het inschrijfformulier contant of per pin te worden voldaan.

2. Abonnement
2.1 Uw abonnement zal afhankelijk van de door u gekozen betalingstermijn stilzwijgend worden verlengd tot wederopzegging.

2.2 Indien u heeft gekozen voor een maandabonnement, dan wordt uw abonnement na iedere 25e dag van de maand verlengd met een periode van één kalendermaand.

2.3 Heeft u gekozen voor een kwartaalabonnement, dan zal na het aflopen van de betalingstermijn uw abonnement met drie maanden worden verlengd. Verlenging van dit abonnement geschiedt na de 25e dag in de laatste maand van het betreffende kwartaal. Onze kwartaalabonnementen lopen gelijk aan de kwartalen van een kalenderjaar.

2.4 Jaarabonnementen worden niet stilzwijgend verlengd. Na het aflopen van uw jaarabonnement zal contact met u worden opgenomen. U kunt kiezen om uw abonnement te verlengen, stop te zetten of te wijzigen

2.5 Wanneer u een fitnessabonnement bij Olympia heeft afgesloten kunt u onbeperkt gebruik maken van de apparatuur in onze fitnessruimte.

2.6 Wanneer u een groepslessen abonnement voor éénmaal per week heeft afgesloten en u heeft gekozen voor maandelijkse betaling, dan beschikt u maandelijks over 4 lessen. Betaalt u per kwartaal dan ontvangt u per drie maanden 13 lessen. Heeft u een jaarabonnement dan ontvangt u 52 lessen per jaar.

2.7 Wanneer u een groepslessen abonnement voor tweemaal per week heeft afgesloten en u heeft gekozen voor maandelijkse betaling, dan beschikt u maandelijks over 8 lessen. Betaalt u per kwartaal dan ontvangt u per drie maanden 26 lessen. Heeft u een jaarabonnement dan ontvangt u 104 lessen per jaar.

2.8 Voor beide groepslessen abonnementen geldt dat u uw lessen binnen de door u gekozen betalingstermijn dient op te maken. Lessen die u niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft gebruikt kunnen niet worden meegenomen naar de volgende termijn.

2.9 Wanneer u een all-in abonnement heeft afgesloten kunt u onbeperkt gebruik maken van de apparatuur in de fitnesszaal, groepslessen en bokstrainingen.

2.10 Wanneer u een boksabonnement heeft afgesloten kunt u aan de op het lesrooster aangegeven bokstrainingen deelnemen. Het is niet toegestaan om buiten de reguliere bokstrainingen gebruik te maken van de boksapparatuur.

2.11 U kunt uitsluitend gebruik maken van de activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld. Indien u toch gebruik maakt van activiteiten die buiten uw abonnement vallen worden kosten in rekening gebracht. De hoogte van de kosten zijn afhankelijk van de activiteit waar u aan deelneemt.

2.12 Uw abonnement is strikt persoonlijk en kan niet aan andere personen worden overgedragen.

2.13 U kunt uw abonnement wijzigen. U dient hiervoor een mutatieformulier in te vullen dat verkrijgbaar is op het sportcentrum. Voor het wijzigen van uw abonnement zijn geen kosten verbonden. De wijziging zal worden doorgevoerd na het aflopen van de betalingstermijn. Het is niet mogelijk om gedurende een betalingstermijn te wisselen van abonnementsvorm, tenzij het management anders beslist.

3. Contributie
3.1 Bij inschrijving dienen de initiële contributiekosten contant of per pin te worden voldaan.
De initiële contributiekosten bestaan uit:
•    de verschuldigde contributie voor de door u gekozen activiteit
•    de laatste maand
•    de clubcard

3.1.1 De ledenadministratie zal een berekening maken van de verschuldigde contributie.

3.1.2 Bij inschrijving betaalt u een “laatste maand” vooruit. Dit bedrag wordt bij opzegging ingezet als laatste betaling en zal niet in contanten worden geretourneerd.

3.1.3 Bij inschrijving bent u verplicht om een clubcard aan te schaffen. Voor de clubcard betaalt u eenmalig € 12,00. Wanneer u reeds over een clubcard beschikt kunt u deze gebruiken, indien deze in goede staat is. Er worden dan geen extra kosten in rekening gebracht. Bij ieder bezoek aan het sportcentrum dient u zich te laten registreren met behulp van de clubcard. Indien u gratis gebruik wilt maken van een locker dient u de clubcard in te leveren bij de receptie, waarna een u sleutel van een locker ontvangt. Wanneer u klaar bent met uw training en uw sleutel van de locker inlevert bij de receptie ontvangt u uw clubcard retour.
U dient er zorg voor te dragen dat de clubcard in goede staat blijft. Wanneer de clubcard niet meer functioneert dient u een nieuwe clubcard aan te schaffen. Hiervoor wordt dan € 6,00 in rekening gebracht.
Uw clubcard is strikt persoonlijk en kan niet aan anderen worden overgedragen.

3.2 U betaalt de contributiekosten voorafgaand aan de door u gekozen betalingstermijn.

3.2.1 Indien u heeft gekozen voor een maandabonnement zal de verschuldigde maandcontributie maandelijks, tussen de 25e dag van de huidige maand en de eerste dag van de daaropvolgende maand van het door u opgegeven rekeningnummer, worden geïncasseerd. Betaling via automatische incasso is verplicht.

3.2.2 Indien u heeft gekozen voor een kwartaalabonnement zal de verschuldigde kwartaalcontributie in de laatste maand van het kwartaal, tussen de 25e dag van de huidige maand en de eerste dag van de daaropvolgende maand van het door u opgegeven rekeningnummer, worden geïncasseerd. Betaling via automatische incasso is verplicht.

3.2.3 Wanneer u heeft gekozen voor een jaarabonnement bent u verplicht het totale bedrag vooraf te voldoen. Betaling kan contant, per pin of per automatische incasso geschieden.

3.3 Indien Olympia niet in staat is de verschuldigde contributie van uw rekening af te schrijven (stornering) dient u, nadat u hier kennis van heeft genomen, de verschuldigde contributie zo snel mogelijk contant of per pin op het sportcentrum te voldoen. Wanneer u de verschuldigde contributie nog niet heeft voldaan voor de 5e van de maand, brengen wij u € 5,00 euro aanmaningskosten in rekening. Als u op de 10e van de maand de verschuldigde contributie nog niet heeft voldaan behouden de medewerkers van Olympia het recht u de toegang tot het sportcentrum te weigeren en zijn wij helaas genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan GGN Gerechtsdeurwaarder.

3.4 Jaarlijks vindt een geïndexeerde verhoging van het contributiegeld plaats.

4. Beëindiging lidmaatschap
4.1 Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindiging dient u dit schriftelijk voor de 25e dag in de laatste maand van de door u gekozen betalingstermijn, door te geven aan Olympia.

4.2 Opzegging kan alleen geschieden via een standaardformulier dat verkrijgbaar is op het sportcentrum. Telefonisch of via email opzeggen is niet mogelijk.

4.3 U dient een opzegtermijn van één volle kalendermaand in acht te nemen. Dit is de maand na het aflopen van de door u gekozen betalingstermijn. De maand die u bij inschrijving vooruit heeft betaalt, de laatste maand, zal worden verrekend met de maand na het aflopen van de door u gekozen betalingstermijn.

4.4 Restitutie van abonnementsgeld is niet mogelijk. Dit betekent dat wanneer u binnen de huidige maand, kwartaal of jaar opzegt, uw abonnement doorloopt tot aan de volgende betalingstermijn. De maand na het aflopen van de betalingstermijn zal vervolgens worden verrekend met de maand die u bij inschrijving vooruit heeft betaald. Deze zal dus niet in contanten worden geretourneerd. U kunt tot deze periode gebruik maken van de activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld.

5. Gedrag
5.1. In het gebouw en op het terrein van Olympia is het gebruik van en handel in doping niet toegestaan; bij constatering hiervan wordt de politie ingeschakeld. Ook leden die zich buiten het terrein van Olympia schuldig maken aan deze praktijken, zullen door de directie worden uitgesloten van het lidmaatschap.

5.2 In de sportzalen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van bidons. Voor uw eigen veiligheid is het gebruik van glazen flessen en dergelijke niet toegestaan. Ook het nuttigen van etenswaren is in de sportzalen niet toegestaan.

5.3 U dient zich ten alle tijde op een fatsoenlijke wijze te gedragen en op een plezierige en sportieve manier met de leden en medewerkers van Olympia om te gaan. Voor uw eigen veiligheid dient u zich te houden aan de instructies en aanwijzingen van het personeel van Olympia.

5.4. Schone en verzorgde sportkleding en persoonlijke hygiëne is een eis die aan alle leden gesteld wordt. Het is niet toegestaan de sportzalen te betreden met schoeisel dat buiten is gedragen.

5.5 Trainen met een handdoek is verplicht. De handdoek dient geplaatst te worden op de door de instructeur aangewezen plaatsen. Indien u geen handdoek bij zich heeft, kunt u voor € 1,00 een handdoek huren bij de receptie.

5.6 U dient er zorg voor te dragen dat de door u gebruikte materialen op de daarvoor bestemde plaatsen worden teruggeplaatst.

5.7 Indien de fitnessapparatuur na gebruik vuil is geworden dient u deze schoon te maken met het daarvoor door Olympia beschikbaar gestelde schoonmaakmiddel.

5.8 Wanneer u te laat komt voor een groepsles behoudt het management het recht om u voor de betreffende les te weigeren.

5.9 Indien zaken beschadigd raken door uw toedoen kan de directie besluiten de kosten hiervoor op u te verhalen.
5.10 Leden tot 16 jaar mogen niet trainen in de fitnesszaal. In verband met veiligheid mogen er geen kinderen aanwezig zijn in de trainingszalen.

5.11 Roken is niet toegestaan binnen het sportcentrum.

5.12 De directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade of diefstal van uw eigendommen.

5.13 Indien één van de bovenstaande regels wordt overtreden behoud de directie het recht om u de toegang tot het sportcentrum te weigeren. In geval van wangedrag behoud de directie het recht om u als lid te royeren.

6. Gezondheid
6.1 U beoefent sport bij Olympia volledig op eigen risico. U kunt Olympia niet aansprakelijk stellen voor ongevallen die samenhangen met gezondheidsrisico’s aan uw kant.  

6.2 Indien u gezondheidsproblemen heeft bent u verplicht deze door te geven op de hiervoor bestemde ruimte op het inschrijfformulier. In geval van nood kan Olympia beter en sneller hulp verlenen, wanneer wij van uw gezondheidssituatie op de hoogte zijn.

7. Blokkade
7.1 Uw abonnement kan éénmaal per jaar geblokkeerd worden. De blokkadeduur geldt voor minimaal twee en maximaal 4 aaneengesloten weken.

7.2 Deze voorziening is uitsluitend van toepassing op leden die hun blokkadeverzoek vooraf en schriftelijk bij Olympia kenbaar maken. Het blokkadeformulier is verkrijgbaar bij de receptie op het sportcentrum. Uw blokkade wordt alleen in behandeling genomen wanneer u dit formulier heeft ingevuld.

7.3 Tijdens de blokkadeperiode loopt uw betalingsverplichting van de contributie door. Verrekening van de blokkade vindt op het eind van ieder kalenderjaar plaats. Het verschuldigde bedrag zal in deze periode, op het door u doorgegeven rekeningnummer, worden geretourneerd. Voorwaarde is wel dat u tot aan 31 december van het huidige kalenderjaar lid bent van Olympia. Wanneer dit niet het geval is vindt er geen restitutie van het blokkadegeld plaats.

8. Openingstijden
8.1 De openingstijden staan vermeld op de informatiebrochure.

8.2 De directie behoudt het recht om de openingstijden te wijzigen.

8.3 Op officiële feestdagen is het sportcentrum gesloten, tenzij anders vermeld. De verplichting tot het betalen van de contributie loopt op deze dagen gewoon door.

8.4. Ieder jaar in de periode juli tot en met augustus hanteren wij de zogenaamde zomertijden. Het sportcentrum is dan gesloten tussen 12.00 uur en 16.00 uur. De verplichting tot het betalen van de contributie blijft gedurende deze periode ongewijzigd.

8.5 De tijden van de verschillende groepslessen kunnen worden teruggevonden op het lesrooster.

8.6 De directie behoudt het recht om te allen tijde wijzigingen door te voeren in het lesrooster.

9. Voorzieningen
9.1 U kunt beschikken over een afgesloten locker. De sleutel van deze locker ontvangt u via de receptie na inlevering van uw ledenpas. Bij verlies van de sleutel berekenen wij u € 10,- administratiekosten. Indien u uw ledenpas niet bij u hebt kunnen wij u helaas geen sleutel ter beschikking stellen.

9.2 Een gewichtsconsulent kan u begeleiden met uw voeding (op afspraak en tegen een vast tarief).

9.3 Begeleiding in de fitnesszaal is kosteloos. Op uw verzoek wordt kosteloos een fitness schema voor u opgesteld. U heeft tevens de mogelijkheid om gebruik te maken van verschillende metingen en testen van uw fysieke gesteldheid, hier zijn echter wel kosten aan verbonden. U kunt ook gebruiken maken van een personal trainer. Medewerkers van het sportcentrum kunnen u hier meer informatie over verstrekken.

9.4. Er is een fysiotherapeut verbonden aan het sportcentrum. Op afspraak kan hij u helpen met uw klachten. Hier zijn extra kosten mee verbonden.

9.5. Er zijn permanent vakkrachten bij Olympia aanwezig die in het bezit zijn van een geldig EHBO en reanimatie diploma.

9.6. Olympia beschikt over een bar- en zitgedeelte waar u koffie, thee, fris en kleine versnaperingen kunt verkrijgen; tevens is er actueel leesmateriaal zoals kranten, sporttijdschriften, e.d. aanwezig.

9.7. Olympia beschikt over een grote en gratis parkeerruimte.

10. Algemene Voorwaarden
Sport- en Bewegingscentrum Olympia behoudt het recht om wijzigingen door te voeren in de Algemene Voorwaarden.